Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

Аспирантура

Исаева Людмила Николаевна

Философия илимдеринин кандидаты, аспирантуранын башчысы

Байланыш маалыматы: тел-621523, email-isaeva@dipacademy.kg

Аспирантура - Билим берүү, илимий жана педагогикалык сапаттарын жогорулатууга мүмкүнчүлүк берген, ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү системасында илимий-педагогикалык жана илимий кадрларды даярдоонун бир түрү болуп саналат. Аспирантурага жогорку кесиптик билими жөнүндө диплому барлар (адис же магистр даражасы) кирет. 

07.00.15-эл аралык мамилелердин жана тышкы саясаттын тарыхы;

23.00.02 –Политические институты, процессы и технологии;

23.00.04-Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 

 1. илимдин тарыхы жана философиясы, чет тилдердин бири (англис же немис), Мамлекеттик тил, педагогикалык чеберчилик, илимий изилдөөнүн методологиясы жана методдору жана тандалган илимий чөйрөдө атайын дисциплина боюнча окуу;
 2. кандидаттык минимумдарды тапшыруу;
 3. кыргыз, орус жана чет тилдериндеги илимий мезгилдерди, монографияларды, макалаларды өз алдынча изилдөө, илимий семинарларга жана конференцияларга катышуу;
 4. изилдөө темасы боюнча илимий макалаларды жарыялоо;
 5. кафедралардын окуу-методикалык иштерине катышуу, педагогикалык практикадан өтүү;
 6. диссертациянын темасы боюнча илимий-изилдөө иштеринин аткарылышы;
 7. диссертациянын үстүндө иштөө жана аны коргоо;

Аспирантам в течение 3-х месяцев после зачисления утверждается тема кандидатской диссертации и научный руководитель из штата докторов наук, профессоров или кандидатов наук, доцентов (по решению ведущей кафедры) и закрепляется тема диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидат наук. Научный руководитель консультирует аспиранта по научной проблематике, контролирует выполнение им утвержденного индивидуального плана и несет личную ответственность за качество выполнения диссертационной работы.

Аспирант жекече план боюнча иштейт, мезгил-мезгили менен кафедранын жыйынында анын аткарылышы жөнүндө отчет берет жана жыл сайын илимий жетекчи жана кафедра тарабынан аттестацияланат.

Окутуу үчүн орундардын саны Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан белгиленет.

Окуу акысы жыл сайын ректордун буйругу менен КР ТИМ Окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде бекитилет.

Азыркы учурда КР ТИМ К. Дикамбаев атындагы ДАда Саясат таануу жана Эл аралык мамилелердин тарыхы боюнча аспиранттарды даярдайт.

 1. сырттан окуу
 2. Мөөнөтү: 4 жыл
 3. Аспирантурага тапшыруучулар аңгемелешүүдөн өтүшөт жана кабыл алуу комиссиясына документтердин пакетин тапшырышат

Кирүү экзамендерин кайра тапшырууга жол берилбейт.

АСПИРАНТУРАГА КАБЫЛ АЛУУ ШАРТТАРЫ

Аспирантурага илимий-изилдөө ишинде жөндөмдүүлүгүн көрсөткөн, кесиптик жогорку билими бар Кыргыз Республикасынын жарандары конкурстук негизде кабыл алынат. Илимдин тармактары жана илимий адистиктер боюнча аспиранттарды даярдоо илимий кызматкерлердин адистиктеринин колдонуудагы номенклатурасына ылайык жүргүзүлөт. Чет мамлекеттердин жарандары, анын ичинде КМШга катышкан мамлекеттердин жарандары аспирантурага даярдоонун наркын төлөө менен келишимдик негизде кабыл алынат.

Прием заявлений проводится с 1 октября по 10 ноября

тел.: (0312) 66-14-21, (0312) 62-02-83,
0550 270-677, 0507 969-956.

 

 1. кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча
 2. сүрөт 3*4 – 4 д.
 3. өмүр баяны.
 4. билими жөнүндө документтер (адистин же магистрдин диплому ага тиркелген түп нуска).(КМШга катышкан мамлекеттердин жарандарын кошкондо, чет өлкөдө билим алган адамдар үчүн тиешелүү дипломдун көчүрмөсү, ошондой эле КР ББжИМ тарабынан берилген КР Жогорку кесиптик билими жөнүндө дипломго билим берүү жөнүндө чет мамлекеттердин документтеринин эквиваленттүүлүгү тууралуу күбөлүк);
 5. инсандыгын ырастоочу документ (паспорт);
 6. иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;
 7. тапшыруучу ээ болгон учурда жарыяланган илимий эмгектердин (ойлоп табуулардын) тизмеси;
 8. тандалган адистиги боюнча илимий баян (рефератка талаптар) 

Паспорт жана окуу жайды аяктагандыгы жөнүндө диплом тапшыруучуларга жеке берилет

Тапшыруучуда кандидаттык экзамендер болгон учурда кандидаттык экзамендерди тапшыруу жөнүндө күбөлүк (кандидаттык экзамендерди чет өлкөдө тапшырган адамдар үчүн кандидаттык экзамендерди тапшыруу жөнүндө КР БжИМ берген көрсөтүлгөн документтин укуктуулугу жөнүндө маалымкат зарыл).

Программалар

kg_KGКыргызча