Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

Дюшенова Нургуль Усенбаевна

Кыргыз Республикасынын ТИМ Дипломатиялык Академиясынын окуу бөлүмүнүн башчысы

Телефон: (996 312) 62-43-44

e-mail: nur_2211@mail.ru

ОКУУ БӨЛҮМҮНҮН МААЛЫМАТЫ

Окуу бөлүмү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К. Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат, заманбап маалыматтык билим берүү технологияларын жайылтуу менен билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу боюнча жож ичиндеги системаны, анын ичинде окуу-уюштуруучулук жана методикалык иш-чаралардын элементтерин (билим сапатын жана окуу дисциплиналарын окутуунун усулдарын баалоо боюнча).

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү Академиянын окуу, илимий жана башка түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бардык окуу-тарбия жана уюштуруу иш-чараларын пландаштыруу, уюштуруу, өткөрүү жана камсыз кылуу, ошондой эле мониторинг, эсепке алуу, талдоо жана башкаруу жаатындагы ишин координациялоого багытталган, бул ишке баа берүү, бүтүрүүчүлөрдү даярдоонун натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу үчүн аны жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат.

Бөлүмдүн негизги функциялары

  1. 1. Академиянын билим берүү ишин, бардык багыттар боюнча окуу процессин камсыз кылуучу бөлүмдөр жана башка түзүмдүк бөлүмдөр менен бирдикте уюштуруу жана пландаштыруу.
  2. 2. Академиядагы окуу жана тарбиялык-уюштуруу иштеринин абалын текшерүү, эсепке алуу, талдоо жана баалоо.
  3. 3. Студенттердин билим сапатын баалоо процесстерин камсыз кылуу жана өнүктүрүү (студенттердин академиялык рейтингинин алкагында), ошондой эле системанын маалыматтык-аналитикалык ресурстарын жүргүзүү жана өнүктүрүү.
  4. 4.Академиянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн окуу-уюштуруу жана окуу-методикалык ишин өркүндөтүү, аны камсыз кылуу, окуу процессинин натыйжалуулугун жана кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу жаатындагы ишин координациялоо.
  5. 5. Академияда билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу системасын өркүндөтүү боюнча ченемдик-укуктук документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу.
  6. 6. Билим берүү процессин уюштуруу, пландаштыруу, текшерүү жана өнүктүрүү чөйрөсүндөгү милдеттердин комплексин чечүү үчүн шарттарды камсыз кылуучу билим берүү процессинин маалымат базаларынын тармакталган интеграцияланган маалыматтык системасын түзүү жана өнүктүрүү.
  7. 7. Окуу процессинин абалы жана адистерди даярдоонун сапаты жөнүндө маалымдама, отчеттук жана башка документтерди даярдоо жана аларды Академиянын жетекчилигине жана Окумуштуулар кеңешинин кароосуна берүү.
  8. 8. Билим берүү жана окуу процессин башкаруу тармактарына заманбап маалыматтык технологияларды киргизүү.
kg_KGКыргызча