ТИМдин Дипломатиялык академиясы

Кыргыз Республикасынын К. Дикамбаев атындагы

КР ТИМ К. Дикамбаев атындагы ДАнын миссиясы:

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын миссиясы улуттук илимий-билим берүү борборунун келечеги катары академиялык илим менен дипломатиялык практиканын байланыштарын чыңдоо максатында Кыргыз Республикасынын тышкы саясий милдеттерин коюуга жана чечүүгө натыйжалуу катышууга жөндөмдүү кесипкөй адистерди компетенттүүлүк мамиленин негизинде даярдоодон жана кайра даярдоодон турат.

Дипломатическая академия Министерства Иностранных Дел Кыргызской Республики им. Казы Дикамбаева

Дипломатиялык академия өзүнүн тарыхын 1998-жылы Кыргызстандын Эл аралык университетинин алдында Дипломатиялык кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу борбору түзүлгөндөн бери жүргүзүп келет. КР ТИМнин угуучуларынын саны аз болгондуктан, Борбор дипломатия, саясат таануу, эл аралык мамилелер, эл аралык укук жана башка сабактар боюнча эки жумалык курстарды өткөрдү, бул жогорку квалификациялуу жаш дипломаттарды сапаттуу даярдоо боюнча КР ТИМинин күтүүлөрүнө жана талаптарына толук жооп берген жок.

2001-жылдын 12-июнунда Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен Дипломатиялык академия түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин атынан КР Өкмөтү уюштуруучу болуп чыкты — бул жогорку окуу жайын жаңы статус түзүү жолундагы биринчи кадам болду. Ошол эле жылы "Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясы жана анын түзүмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" КР Өкмөтүнүн токтому, ал эми 2002 — жылы "Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясынын түзүмү жөнүндө"КР Өкмөтүнүн токтому кабыл алынган.

В 2001 году академия открыла двери для первых студентов. Дипломатическая академия буквально со дня своего основания по праву заняла место одного из самых современных учебных заведений страны, а придание ей нового статуса, безусловно, стало началом больших изменений — как в работе самой академии, так и в деятельности МИД КР. В сентябре 2013 года Постановлением Правительства Кыргызской Республики утверждается Устав ДА МИД КР.

Башында бир гана "Эл аралык мамилелер" программасы иштеген, бирок КР ТИМдин жана эмгек рыногунун тиешелүү тармактагы керектөөлөрүн эске алуу менен "Юриспруденция" жана "Экономика"сыяктуу программалар ачылган.

Мындан ары, азыркы реалдуулуктун контекстинде мамлекеттик кызматта да, өлкөнүн экономикасынын бардык чөйрөлөрүндө да жогорку квалификациялуу кадрдык потенциалды жогорулатуу зарылдыгы пайда болду: сапаттуу билим алып эле койбостон, глобалдык ой жүгүртүүгө, демилге көтөрүүгө үйрөнө турган адистер; коммуникациялык жана презентациялык көндүмдөргө ээ болгон кадрлар.

В данном направлении Академия провела, за достаточно короткий период времени, большую работу. Так, уже в 2017 году, совместно с МГИМО, заработали программы по направлениям “Менеджмент” и “Управление бизнесом”, а в 2018 года был осуществлен прием на направления “Журналистика” и “Лингвистика”.

kg_KGКыргызча