Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы

КР ТИМ К. Дикамбаев атындагы ДАнын миссиясы:

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын миссиясы улуттук илимий-билим берүү борборунун келечеги катары академиялык илим менен дипломатиялык практиканын байланыштарын чыңдоо максатында Кыргыз Республикасынын тышкы саясий милдеттерин коюуга жана чечүүгө натыйжалуу катышууга жөндөмдүү кесипкөй адистерди компетенттүүлүк мамиленин негизинде даярдоодон жана кайра даярдоодон турат.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Казы Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясы.

Дипломатиялык академия өзүнүн тарыхын 1998-жылы Кыргызстандын Эл аралык университетинин алдында Дипломатиялык кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу борбору түзүлгөндөн бери жүргүзүп келет. КР ТИМнин угуучуларынын саны аз болгондуктан, Борбор дипломатия, саясат таануу, эл аралык мамилелер, эл аралык укук жана башка сабактар боюнча эки жумалык курстарды өткөрдү, бул жогорку квалификациялуу жаш дипломаттарды сапаттуу даярдоо боюнча КР ТИМинин күтүүлөрүнө жана талаптарына толук жооп берген жок.

2001-жылдын 12-июнунда Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен Дипломатиялык академия түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин атынан КР Өкмөтү уюштуруучу болуп чыкты — бул жогорку окуу жайын жаңы статус түзүү жолундагы биринчи кадам болду. Ошол эле жылы "Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясы жана анын түзүмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" КР Өкмөтүнүн токтому, ал эми 2002 — жылы "Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясынын түзүмү жөнүндө"КР Өкмөтүнүн токтому кабыл алынган.

2001-жылы Академия биринчи студенттерге эшик ачкан. Дипломатиялык академия түптөлгөн күндөн тартып эле өлкөнүн эң заманбап окуу жайларынын биринин ордун ээлеп калды, ал эми ага жаңы статус берүү, албетте, академиянын ишинде да, КР ТИМдин ишмердигинде да чоң өзгөрүүлөрдүн башталышы болду. 2013-жылдын сентябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен КР ТИМ ДАнын уставы бекитилет.

Башында бир гана "Эл аралык мамилелер" программасы иштеген, бирок КР ТИМдин жана эмгек рыногунун тиешелүү тармактагы керектөөлөрүн эске алуу менен "Юриспруденция" жана "Экономика"сыяктуу программалар ачылган.

Мындан ары, азыркы реалдуулуктун контекстинде мамлекеттик кызматта да, өлкөнүн экономикасынын бардык чөйрөлөрүндө да жогорку квалификациялуу кадрдык потенциалды жогорулатуу зарылдыгы пайда болду: сапаттуу билим алып эле койбостон, глобалдык ой жүгүртүүгө, демилге көтөрүүгө үйрөнө турган адистер; коммуникациялык жана презентациялык көндүмдөргө ээ болгон кадрлар.

Бул багытта Академия кыска убакыттын ичинде чоң иштерди жүргүздү. Алсак, 2017-жылы ММЭМИ менен биргеликте "Менеджмент" жана "Бизнести башкаруу" багыттары боюнча программаларды иштеп чыккан, ал эми 2018-жылы "Журналистика" жана "Лингвистика"багыттарына кабыл алуу жүргүзүлгөн.

Направление 580700 «Управление бизнесом» Профиль «Управление международным бизнесом»

 • Б.1.Гуманитарный, социальный, экономический цикл
 • Б.1.Б.Базовая часть (обязательные дисциплины) :
  • Кыргызский язык и литература
  • Орус тили
  • Иностранный язык
  • История Кыргызстана
  • Философия
  • Манасоведение
  • География Кыргызстана
 • Б.1.В. Вариативная часть общенаучного цикла дисциплин (в т.ч. дисциплины по выбору):
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Деловой протокол
  • Деловой иностранный
 • Б. 2. Математический и естественнонаучный цикл
 • Б. 2.Б Базовая часть:
  • Математика
  • Информатика
  • Экология
 • Б.1.В. Вариативная часть в т.ч. дисциплины по выбору:
  • Информационные системы в управлении
  • Основы межкультурной коммуникации
  • Ведение переговоров: теория и практика
 • Б.3. Профессиональый цикл и дисциплин профиля
 • Базовая часть профессионального цикла дисциплин (обязательные дисциплины):
  • Микроэкономика
  • Макроэкономика
  • Бухгалтерский учет
  • Финансы
  • Менеджмент
  • Маркетинг
  • Организационное поведение
  • Организация бизнеса
  • Бизнести башкаруу
  • Управление персоналом
  • Логистика
  • Международный бизнес
 • Б.2.1. Вариативная часть профессионального цикла дисциплин (в т.ч. дисциплины по выбору)
  • Общая теория статистики
  • Экономический анализ фирмы
  • Теория организации
  • Финансовый менеджмент
  • Деньги, кредит, банки
  • Теория и история менеджмента
  • Деловые коммуникации и управление конфликтами
  • Эл аралык долбоорлорду башкаруу
  • Международные экономические организации
  • Стратегический менеджмент
  • Налоги и налогообложение
  • Правовое регулирование бизнеса
  • Таможенное дело
  • Бизнес этика
  • Информационный менеджмент
  • Лидерство в бизнесе
 • Б.3.ДВ
  • Проблемы экономические развития в мировой политике
  • Основы экономической дипломатии
  • Предпринимательство
  • Институты и развитие

 • М.1.1.Базовая часть (обязательные дисциплины):
  • Микроэкономика (продвинутый уровень)
  • Макроэкономика (продвинутый уровень)
  • Эконометрика
  • Педагогика и психология в высшей школе
 • М.1.2. Вариативная часть общенаучного цикла дисциплин (в т.ч. дисциплины по выбору):
  • Математические методы в экономике
  • Теория дипломатии и современная дипломатическая система
 • М.2.1.Базовая часть профессионального цикла дисциплин (обязательные дисциплины):
 • Б. 2.Б Базовая часть:
  • Экономика инноваций
  • История и методология экономической науки
  • Информационные системы в экономике
  • Современные проблемы экономики
  • Профессиональный иностранный язык
  • Управление проектами
 • М.2.1. Вариативная часть профессионального цикла дисциплин (в т.ч. дисциплины по выбору):
  • Организация исследовательской деятельности
  • Экономикалык дипломатия
  • Международные финансовые институты
  • Бизнес-статистика
 • М2.3.КПВ:
  • Проблемы экономической безопасности в условиях глобализации
  • Бизнес право
 • М3 Практика и научно-исследовательская работа
  • Научно-исследовательская работа
  • Илимий-изилдөө практикасы
  • Илимий-педагогикалык практика
 • М 4.Итоговая государственная аттестация, в т.ч. подготовка и защита магистерской диссертации

 • М.1.1. Базовая часть общенаучного цикла дисциплин (обязательные дисциплины):
  • История и методология управленческой науки
  • Организация исследовательской деятельности
  • Информационные ресурсы и технологии в менеджменте
  • Педагогика и психология в высшей школе
 • М.1.2. Вариативная часть общенаучного цикла дисциплин (в т.ч. дисциплины по выбору):
  • Теория и практика управления организацией
  • Стратегическое управление
  • Мегатренды и глобальные проблемы
  • Бизнес статистика
 • М.2.3. Базовая часть профессионального цикла дисциплин (обязательные дисциплины):
  • Методы исследования в менеджменте
  • Управленская экономика
  • Управление проектами
  • Организационное поведение
  • Стратегический анализ
 • М.2.4. Вариативная часть профессионального цикла дисциплин (в т.ч. дисциплины по выбору):
  • Финансовый менеджмент
  • Иностранный язык (профессиональный)
  • Международные финансовые институты
  • Теория дипломатии и современная дипломатическая система
  • Управленческий учет
  • Бизнес право
 • М3 Практика и научно-исследовательская работа:
  • Научно-исследовательская работа
  • Илимий-изилдөө практикасы
  • Илимий-педагогикалык практика
 • М 4.Итоговая государственная аттестация, в т.ч. подготовка и защита магистерской диссертации.

 • М.1.1. Базовая часть общенаучного цикла дисциплин (обязательные дисциплины):
  • История и методология управленческой науки
  • Организация исследовательской деятельности
  • Управление информационными системами
 • М.1.2. Вариативная часть общенаучного цикла дисциплин (в т.ч. дисциплины по выбору):
  • Теория и практика управления организацией
  • Стратегическое управление
  • Бизнес статистика
  • Педагогика и психология в высшей школе
 • М.2.1. Базовая часть профессионального цикла дисциплин (обязательные дисциплины):
  • Маркетинговая деятельность организации
  • Маркетинговая деятельность организации
  • Эконометрика
  • Управление человеческими ресурсами
  • Иностранный язык (профессиональный)
  • Теория организации и организационное поведение
 • М.2.2. Вариативная часть профессионального цикла дисциплин (в т.ч. дисциплины по выбору):
  • Финансовый менеджмент
  • Управленческий учет
  • Международный бизнес
  • Теория дипломатии и современная дипломатическая система
  • Международные финансовые институты
  • Бизнес право
 • М3 Практика и научно-исследовательская работа:
  • Научно-исследовательская работа
  • Илимий-изилдөө практикасы
  • Илимий-педагогикалык практика
 • М 4. Итоговая государственная аттестация, в т.ч. подготовка и защита магистерской диссертации.

Направление 530800 «Международные отношения» Профиль: Дипломатическая и консульская служба

Профессиональный цикл

 • Базовая часть
  • Основной иностранный язык
  • Второй иностранный язык
  • История и теория международных отношений
  • Современные международные отношения и мировая политика
  • Основы международной безопасности и контроль над вооружениями
  • Экономические и политические процессы в мире и КР в глобальной политике
  • Теория и практика дипломатии и международные переговоры
 • Вариативная часть
  • Введение в международные отношения
  • Эл аралык укук
  • Дүйнөлүк экономика жана эл аралык экономикалык мамилелер
  • Всемирная (синхронная история)
  • Международные организации в системе международных отношений
  • История всемирной дипломатии
  • Современные миграционные процессы
 • Профильные дисциплины
  • Основы дипломатической и консульской службы
  • История кыргызской дипломатии
  • Дипломатический этикет и дипломатический церемониал
  • Дипломатическое и консульское право
  • Психологические основы дипломатической службы и политические переговоры
  • Дипломатическая документация и теория обработки внешнеполитической информации
  • Глобализация и проблемы внешней политики
  • Концептуальные основы внешней политики
  • Международная безопасность: региональный уровень
 • Дисциплины по выбору студента
  • Многосторонняя дипломатия и КР в системе МО
  • Политические процессы в ЦА
  • Геополитика/Пограничные проблемы и их урегулирование
  • Теория интеграции и мировые интеграционные процессы
  • Профессиональный иностранный язык
  • Сравнительный анализ политических систем Востока и Запада/Конституционное право КР и зарубежных стран
  • Риторика и этика/Межкультурные коммуникации в современном мире
  • Политическая регионалистика

Общенаучный цикл

 • Базовая часть
  • Современные проблемы международных отношений и мировой политики
  • История и методология исследований международных отношений и мировой политики. Философия науки
  • Информационные технологии в прогнозно-аналитической деятельности дипломата
  • Основной иностранный язык
  • Второй иностранный язык
 • Вариативная часть
  • Мегатренды и глобальные проблемы
  • Региональные подсистемы международных отношений в XXIв.
  • Международный терроризм и религиозный фактор в мировой политике

Профессиональный цикл

 • Базовая часть
  • Методология научного дискурса по международным отношениям
  • Глобальная безопасность на современном этапе
  • Интеграционные процессы в Центральной Азии/СНГ
  • Международная политическая экономика: прикладные аспекты
  • Внешнеполитические приоритеты Кыргызстана
  • Тематический иностранный язык
 • Вариативная часть
  • Пограничные и водно-энергетические проблемы в Центральной Азии
  • Теория дипломатии и современная дипломатическая система
  • Дипломатическое и консульское право в системе международного права
  • Внешняя политика стран Центральной Азии
  • Современные конфликты и пути их урегулирования в XXI веке
  • Международно-правовые основы сотрудничества ЕАЭС
  • Дипломатический этикет и протокол

Общенаучный цикл

 • Базовая часть
  • Философия права
  • Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
  • Методология научных исследований
 • Вариативная часть (в т.ч. дисциплины по выбору)
  • Современные проблемы международных отношений и мировая политика
  • Внешняя политика стран Центральной Азии
  • Основной иностранный язык
  • Дипломатическое и консульское право в системе международного права

Профессиональный цикл

 • Базовая часть
  • История политических и правовых учений
  • Юридическая техника
  • Сравнительное правоведение
  • Актуальные проблемы права
 • Вариативная часть
  • Право ЕАЭС
  • Многосторонняя дипломатия и КР в современных МО
  • Международное гуманитарное право
  • Мегатренды и глобальные проблемы
  • Международно-правовое регулирование миграции
  • Региональные подсистемы международных отношений в XXIв.
  • Международно-правовая защита прав человека
  • Современные конфликты и пути их урегулирования в XXI веке
  • Международный терроризм и религиозный фактор в мировой политике
  • Дипломатический протокол и этикет

Общенаучный цикл

 • Базовая часть
  • Философия и методология науки
  • Современные проблемы науки и журналистика
  • Методология и методика медиаисследований
  • Компьютерные технологии в журналистике и научных исследованиях (включая технологии анализа и обработки данных)
  • Иностранный язык в профессиональной деятельности
 • Вариативная часть
  • Мегатренды и глобальные проблемы
  • Региональные подсистемы международных отношений в XXIв.
  • Политические процессы в ЦА
  • Теория дипломатии и современная дипломатическая система
  • Современные конфликты и пути их урегулирования в XXI веке
  • Современные проблемы международных отношений и мировой политики
  • Методология и методика медиаисследований

Профессиональный цикл

 • Базовая часть
  • Современные теории массовой коммуникации
  • Журналистика как социокультурный феномен
  • Проблемы современности и повестки дня СМИ
  • Современные медиасистемы и медиаэкономика
  • Деонтология журналистики
  • Современный медиатекст
  • Язык и стиль СМИ
 • Вариативная часть
  • Международные политические институты и современный информационный дискурс
  • Деловой кыргызский язык
  • Национальные медиа-культуры
  • Современное иновещание
  • Многосторонняя дипломатия и КР в современных МО
  • Внешняя политика стран Центральной Азии
  • Международный терроризм и религиозный фактор в мировой политике
  • Основной иностранный язык
  • История международной журналистики
  • Формы и методы внешнеполитической пропаганды
  • Дипломатический этикет и протокол

Направление 530800 “международные отношения”

 • Основной иностранный язык (английский язык)
 • Профессиональный иностранный язык (английский)
 • Второй иностранный язык (немецкий)

 • Основной иностранный язык
 • Второй иностранный язык

 • Основной иностранный язык

 • Профессиональный иностранный язык

Вложения

kg_KGКыргызча