Билим берүү программалары

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер
министрлигинин К.Дыйкамбаев атындагы Дипломатиялык Академиясынын
бакалавр жана магистердик даярдоонун багыттары жана программалары.
Магистратура Кыргыз Республикасындагы жогорку билим берүүнүн көп
кырдуу түзүлүшүндөгү магистерлерди даярдоодогу негизги билим берүү
программасын ишке ашыруунун формасы болуп эсептелет.
Азыркы мезгилде Дипломатиялык Академияда магистерлерди даярдоо
келишимдик негизде жогорку билим берүүнүн беш багыты боюнча
жүргүзүлөт.

530800 «Эл аралык мамилелер»
530599 «Юриспруденция» (багыты: Эл аралык укук)
580100 «Экономика» (багыты:Дүйнөлүк экономика)
580700 «Бизнести башкаруу» (багыты:Эл аралык бизнести башкаруу)
580200 «Менеджмент» (багыты:Эл аралык долбоорлорду башкаруу)

Инсанды тарбиялоо жана окутуу тармагындагы берилген
программанын максаттары болуп:

 Гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана
табигый илимий билим негиздери тармагында даярдоо, бүтүрүүчүгө
тандалган ишмердүүлүк чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөсүнө
мүмкүнчүлүк түзүүчү тереңдетилген жогорку билим алуу, социалдык
мобилдүүлүккө жана эмгек рыногундагы туруктуулукту касыздоочу ар
тараптуу жана предметтик-аадистик компетенцияларга ээ болуу;
 Студенттердин социалдык-инсандык сапаттарын: максатуулукту,
уюштуруучулукту, жоопкерчиликти, эмгекчилдикти, атуулдук
сезимди, толеранттуулукту, жалпы маданиятты жогорулатууну

калыптандыруу.

Окутуунун формасы жана мөөнөтү: 2жыл/күндүзгү окуу формасы
жана 2,5 жыл сырттан окуу формасы келишимдик негизде.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *