Дүйнө тилдерин жана маданияттарын үйрөнүү борбору

Дүйнөлүк  тилдер  жана  маданият  борборунун  программалары

КР ТИМ К.Дыйкамбаев  атындагы  Дипломатиялык  академиясынын    “Мамлекеттик  жана  чет  тилдер” кафедрасынын  астындагы  Дүйнөлүк  тилдер  жана  маданият  борбору  (ЦМЯК-ДТМБ) мамлекеттик  жана   чет  тилдерди  окутуунун  эффективдүү  программаларын  сунуштайт. Борбор  каалоочуларга  чет  тилдерди  ийгиликтүү  өздөштүрүүгө  жардам  берет: англис, немец, француз, араб, кытай, түрк.

КР ТИМ  К.Дыйкамбаев  атындагы  Дипломатиялык  академиясынын  Дүйнөлүк тилдер  жана  маданият  борбору (ДТМБ) 2016-жылдын  26-декабрында  түзүлгөн ( лицензия № LE 160003493).

 

Дүйнөлүк  тилдер  жана  маданият  борборунун  негизги  маселелери  төмөнкүлөр:

  • кыргыз, орус, англис, немец, француз, араб, кытай, түрк  тилдерин  өлкөнүн  калкынын  кеңири  катмарына  акы  төлөө  менен  үйрөтүү  кызматын   көрсөтүү;
  • тил үйрөтүү  курстарынын  угуучуларын  үйрөтүлүп  жаткан  тилдин  өлкөсүнүн  маданияты  менен  тааныштыруу;
  • угуучуларды окутуунун  техникалык  жана  мультимедиялык  каражаттарын  колдонуу  менен  заманбап  коммуникативдик  методикасы  менен  окутуу;

Дүйнөлүк  тилдер  жана  маданият  борборунда  чет  тилин  салттуу  жана  интенсивдүү  программалар  боюнча  “нөлдөн”  баштап, же  өнүккөн  деңгээлде  үйрөнүү  мүмкүн. Академиянын  окутуучуларынын   топтогон  тажрыйбалары  коюлган  максаттарга  максималдуу  эффект  менен  жетүүгө  мүмкүнчүлүк  түзөт, ал  эми  алган  билимдери  курстун  угуучуларына  өздөрүнүн  билим  алуусун  чет  өлкөлөрдө  улантууга  жардам  берет.

Дүйнөлүк  тилдер  жана  маданият  борборунун  тил  үйрөтүү  курстарына  угуучулар  кыска   мөөнөттүү  (3-6 айлык )  жана  орто  мөөнөттүү ( 1 жылдык )  курстарга  кабыл  алынат.

Курстар  типтүү  программалар  менен  аныкталат, алар  ДТМБ унда  иштелип  чыгат. Салттуу  окутуу  2  сааттан  жумасына  3  жолу  сабак  өтүүгө  эсептелип  түзүлгөн. КР ТИМ  К.Дыйкамбаев  атындагы  Дипломатиялык  академиясынын  студенттерине  50% дык, ал  эми  академиянын    бүтүрүүчүлөрүнө  20 %    арзандатуу  каралган.

Тил  үйрөтүү  борборунун  билим  берүү  консультанты  Сизге  тилди  билүү  деңгээлиңизге, кесиптик  спецификага, окуунун  максатына, сабактардын  графигине  жана  убакытына  жараша  тандоого   жардам  берет.

Дүйнөлүк  тилдер  жана  маданият  борборунун  тил  үйрөтүү  курстарынын  соңунда  угуучуларга  сертификаттар  тапшырылат.

 

Англис  тили

 

   Англис  тили  үйрөнчүктөргө
Бул  курс  англис  тилин  эч  качан  үйрөнбөгөндөргө, же  өзүнүн  билиминдеги  актай  жерлерин  толуктоону  каалагандар  үчүн  арналган. Курстун  программасына  алфавитти  үйрөнүү, англис  тилинде  окуунун  эрежелери  жана  грамматикасынын  башаттары, ошондой  эле  англис  речин  угууда  кабыл  алуу  жана  алгачкы  сабактан  баштап  сүйлөө  практикасы  кирет.
          Курстун  узактыгы           3-12 ай
Окуу  материалдары      Oxford  Books
  Англис  тилинин  жалпы  курсу (General English)

 

   Бул  курс  угуучулардын  англис  тили  алкагындагы  негизги  жөндөмдөрүн  жана  билимдерин  калыптандырууга  эсептелген. Англис  тилинин  жалпы  курсунун  жүрүшүндө  тилдин  грамматикасы, окуу, фонетика, жазуу  жана  оозеки  речь  окутулат. Курстун  максаты  — угуучуну  англис  тилин  эркин  колдонууга  үйрөтүү. Окуу  тайпа  акысыз  тестирлөөнүн  жыйынтыгынын  негизинде  угуучунун  деңгээлине  жана  графигине  жараша  тандалат.
             Курстун

             узактыгы

 

3-12 ай

             Окуу

        материалдары

 

Oxford  Books

 

 

Немец  тили

 

 

Немец  тили   үйрөнчүктөргө

Үйрөнчүктөргө  арналган  немец  тили  курсу  тилди  мурда  өздөштүрбөгөн  угуучуларга  идеалдуу  туура  келет. Структура  немец  тилинин  лексикасын, грамматикасын, ар  кандай  нюанстарын  окуп  үйрөнүүгө  багытталат. Бул  курс  угуучуларга  Шиллер  менен  Гетенин  тилин  үйрөнүүдө  өздөрүнүн  алгачкы  ишенимдүү  кадамдарын  таштоого  мүмкүнчүлүк берет.
            Курстун

           узактыгы

 

3-12  ай

              Окуу

          материалы

 

“Menschen”,   “Schritte”

 

Немец  тилинин  жалпы  курсу

Немец  тилинин  жалпы  курсу  Европа  союзунун  негизги  тилдеринин  бирин  үйрөнүүнү  улантып  жатышкан  угуучуларга  арналат. Курстун  жүрүүсүндө  немец  тилинин  грамматикасын  жана  лексикасын  тереңдетип  үйрөтүүгө  басым  жасалат, жана  дагы  оозеки  тил, окуу  жана  жазуу  жөндөмдү  өркүндөтөт.
            Курстун

           узактыгы

 

3-12  ай

              Окуу

          материалы

 

“Schritte”

 

 

Француз      тили

 

Француз  тили  үйрөнчүктөргө

Француз  тилинин  үйрөнчүктөр  үйрөнчүктөр  үчүн  курсу  дүйнөдөгү  эң  кооз  жана  романтикалуу  тилдердин  бирин  нөлдөн  баштап  үйрөнүүгө  мүмкүнчүлүк  берет. Курстун  түзүлүшүнө  базалык  грамматика  жана  лексика, жана  дагы  француз  тилинин  оозеки  речинин  жана  жазуусунун  нюанстарын   үйрөтүү  кирет.
            Курстун

           узактыгы

 

3-12  ай

              Окуу

          материалы

 

“Bravo”

 

Француз  тилинин  жалпы  курсу

Курс  өтө  кооз  жана  дүйнөдө  көбүрөөк  таркаган (270   миллиондон  ашык  сүйлөөчүлөр  бар) тилдердин  бирин  окуп  үйрөнүүгө  мүмкүнчүлүк  берет. Окуу  учурунда  Сиз  өзүңүздүн  билим  деңгээлиңизге  ылайыкташтырылган  француз  тилинин  негизги  аспектерин  окуп  үйрөнөсүз. Кызыктуу  жана  актуалдуу  темалар, окутуучу  жана  башка  студенттер  менен  активдүү  баарлашуу,  ар  кимге  индивидуалдуу  мамиле                     кепилденет .
            Курстун

           узактыгы

 

3-12  ай

              Окуу

          материалы

 

“Bravo”

 

Кытай   тили

 

                Кытай  тили  үйрөнчүктөргө

Бул  курс  дүйнөдө  эң  кеңири  таркалган (1,5  миллиарддан  ашык  сүйлөгөн  кишиси  бар ) тилди  коммуникативдик  методика  менен   үйрөнө  баштоого  мүмкүнчүлүк  берет. Кытай  тилинин  курсунун  түзүлүшүнө  базалык  грамматика, сүйлөөнү  жана  үндү  туура  койу, иерогликанын  негиздери  кирет.
            Курстун

           узактыгы

 

3-12  ай

              Окуу

          материалы

Кытай  тилинин  жаңы  практикалык  курсу
 

               Кытай  тилинин  жалпы  курсу

 

Кытай  тилинин  жалпы  курсу  дүйнөдөгү  эң  байыркы  жана  кеңири  таралган  тилдердин  бирин  үйрөнүүнү  улантуучу  угуучуларга  арналган. Тайпалардагы  сабактарды  борбордун  окутуучулары  жана  тилди  алып  жүрүүчүлөр  өтүшөт. Кытай  тили  жалпы  курсунун  структурасына  иероглифика, муундардын  тондук  чектелүүлөрү, оозеки  жана  жазуу түрүндө  баарлашуу  жөндөмдү  өнүктүрүү  кирет.

            Курстун

           узактыгы

 

3-12  ай

              Окуу

          материалы

Кытай  тилинин  жаны  практикалык  курсу

 

Араб  тили

 

 

               Араб  тили  үйрөнчүктөр  үчүн   

Бул  курс  тилди  үйрөнүүнү  коммуникативдик  методиканын   жардамы  менен  баштоо   мүмкүнчүлүгүн  берет. Араб  тили  курсунун  структурасына  базалык  грамматикасы, айтууну  жана  интонацияны   туура  койу  кирет. Сабактарды  тилдин  алып  жүрүүчүлөрү   өтүшөт, бул – араб  элинин  менталитетинин  өзгөчөлүгүн  түшүнүүгө, дүйнөнүн  тез  өзгөрүп  жаткан  региону – Жакынкы  Чыгыш  жана  Түндүк  Африканын  мамлекеттеринин  маданияты  менен  жакындан  таанышууга  сонун  мүмкүнчүлүк.
            Курстун

           узактыгы

 

          3-12 ай

              Окуу

          материалы

 

  Араб  тилинин  практикалык  курсу

 

               Араб  тилинин   жалпы  курсу

 

 

Араб  тилинин  жалпы  курсу  баарынан  мурун  араб  тилин  үйрөнүүнү  улантып  жатышкан  угуучуларга  эсептелген. Курстун  жүрүшүндө  негизги  басым  араб  тилинин  грамматикасын  жана  лексикасын  тереңдетип  үйрөнүүгө, жана дагы  оозеки  тил, окуу  жана  жазуу  жөндөмдөрүн  өөрчүтүүгө  жасалат.

            Курстун

           узактыгы

 

          3-12 ай

              Окуу

          материалы

 

  Араб  тилинин  практикалык  курсу

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *