Академия жөнүндө

Кыргыз Республикасынын  Тышкы иштер   министрлигинин  Дипломатиялык  академиясынын миссиясы: жаңыча ой жүгүртүүгө жөндөмдүү  жаңы муунду калыптандыруу жана аларды  улуттук  жана Эл аралык деңгээлде глобалдык маселелерди чечүүсүнө түрткү берүү.

 

Главная

Кыргыз Республикасынын  Тышкы иштер   министрлигинин  К.Дыйкамбаев атындагы Дипломатиялык  академиясы

Дипломатиялык  академиянын тарых жолу 1998-жылы Кыргызстан Эл аралык Университетинин алдындагы  Дипломаттык кадрлар  үчүн даярдоо жана  адистикти  жогорулатуу  Борборунун ачылышы менен  башталат.  Кыйла  аз сандагы  КР ТИМдин угуучулары үчүн Борбор дипломатия, саясат таануу, эл аралык мамилелер, эл аралык укук ж.б. предметтер боюнча эки жумалык курстарды өтүп турган. Бул курсттар КР ТИМдин жаш дипломаттарынын жогорку деңгээлдеги талаптарына жана күтүлүүчү жыйынтыктарына толук кандуу жооп берген эмес.

2001-жылдын 12-инунда КРдин Президентинин Жарлыгы менен Дипломатиялык Академия ачылган. КРдин Өкмөтү  Кыргыз Республикасынын  Тышкы иштер   министрлиги тарабынан уюштуруучулук милдети алынып,  жаңы статустагы жогорку окуу жайдын калыптанышына негиз болгон.Ушул эле жылы КР дин “Кыргыз Республикасынын  Тышкы иштер   министрлигинин  Дипломатиялык  академиясы жана анын түзүмдөрү жөнүндөгү  Жобонун бекитилиши” жөнүндө  КРдин Өкмөтүнүн Токтому кабыл алынган. 2002-жылы “Кыргыз Республикасынын  Тышкы иштер   министрлигинин  Дипломатиялык  академиясы жана анын түзүмдөрү жөнүндө” КРдин Өкмөтүнүн Токтому кабыл алынган. 2013-жылдын  сентябрь айында КРдин Өкмөтүнүн Токтому менен КР ТИМдин Уставы  кабыл алынган.

 Алгач бир эле- “Эл аралык мамилелер “ программасы  иштеген, бирок КР ТИМдин  талаптарына ылайык  “Юриспруденция” жана “Экономика” программалары ачылган.

Кийин, заманбап талапка ылайык мамлекеттик кызматта да,  өлкөнүн бардык экономикалык чөйрөсүндө  глобалдуу ой жүгүрткөн, демилгелүү, коммуникациялык жана презентациялык билгичтиктерге ээ болгон  жогорку квалификациялуу кадрларга муктаждык келип чыкты.Кыска мөөнөт аралыгында Академия бул багытта албан иштерди жүргүздү. 2017-жылы ММЭМИ(МГИМО)  менен биргеликте “Менеджмент”жана “Бизнести башкаруу” багыты боюнча жаңы программалар ишке киришти, 2018-жылы  “Журналистика” жана “Лингвистика” багыттары боюнча кабыл алуу жүргүзүлдү.

 

 

УСТАВ ДА МИД КР.

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДА МИД КР.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДА МИД КР.

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА:

РУКОВОДСТВО ПО СМК

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ СМК.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ.

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КПК

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *